Algemene voorwaarden van Holland gaat duurzaam

Artikel 1 – Toepasselijkheid en definities

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten.
2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– De wederpartij: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van Holland gaat duurzaam aanbiedingen ontvangt inzake de koop en installatie van producten.
– Leverancier: Holland gaat duurzaam
– Vestigingsplaats leverancier: Weg door de berendonck 57, 6603 LN, Wijchen.
– Overeenkomst: de schriftelijke afspraak tussen Holland gaat duurzaam en wederpartij tot koop van product(en) en eventuele installatie ervan.
– Product: zonnepanelen, omvormers, stroomkabels, connectoren, stroommeters en draagconstructies
zoals gespecificeerd in de overeenkomst.
3. De leverancier streeft ernaar om deze Algemene Voorwaarden vóór of bij het sluiten van
overeenkomsten aan de wederpartij ter hand te stellen. Op verzoek van de wederpartij zullen de Algemene Voorwaarden gemaild worden.
4. In geval één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.
5. Het door de wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door de leverancier als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de wederpartij worden gehanteerd, totdat de wederpartij schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

Artikel 2 – Algemene voorwaarden van de wederpartij en afwijkende afspraken

1. Voorwaarden met betrekking tot inkoop van de wederpartij zijn niet van toepassing op de aanbiedingen van de leverancier en met de leverancier gesloten overeenkomsten.
2. Afspraken tussen de wederpartij en de leverancier die afwijken van voorliggende Algemene
Voorwaarden gelden slechts als overeengekomen indien de leverancier deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3 – Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de wederpartij, heeft de leverancier het recht de aanbieding na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Indien na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijs bepalende factoren, waarop de verkoopprijzen zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is de leverancier gerechtigd de aanbieding te herroepen.
4. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.
5. De wederpartij dient bij aanvaarding van de aanbieding een aanbetaling van 5 % van de op de offerte vermelde totaalprijs te doen door storting op RABO rekening 1362.79.716 tenname van Holland gaat duurzaam onder vermelding van de naam van de wederpartij.

Artikel 4 – Levertijd, levering en risico

1. De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.
2. De wederpartij kan bij een overschrijding van de levertijd geen aanspraak maken op schadevergoeding.
3. De leverancier is bevoegd in gedeelten te presteren.
4. Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de wederpartij over zodra deze zaken door de leverancier aan wederpartij zijn overgedragen.
5. Zonnepanelen kunnen door de leverancier persoonlijk bezorgd worden indien de wederpartij dit wenst. Hiervoor worden bezorgkosten in rekening gebracht.
6. Indien de wederpartij niet tijdig de bij leverancier bestelde producten afneemt, is de leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 – Overmacht

1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de leverancier, kan de leverancier niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan de schuld van de leverancier of buiten de risicosfeer van de leverancier vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere het ontbreken van een vervoersmiddel, regen, buitentemperatuur lager dan 6 graden, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie de leverancier grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten betrekken.
2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij is de leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 – Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

1. Voor alle directe schade van de wederpartij, veroorzaakt door een aan de leverancier toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst is de aansprakelijkheid van de leverancier, behoudens in geval van opzet of grove schuld, beperkt tot de overeengekomen prijs.
2. Voor alle indirecte schade c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij en/of stagnatie in de uitvoering van een of meer door de wederpartij voor derden uitgevoerde opdrachten is de leverancier, behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk.
3. De leverancier sluit de aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan door toedoen van de wederpartij tijdens de installatie van producten.
4. De leverancier sluit de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan ten gevolge van gebruikte zaken die door derden of door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.
5. Alle zaken, zoals materialen, halffabricaten en machines, die door de wederpartij voor de uitoefening van de overeenkomst beschikbaar worden gesteld, zullen door leverancier niet worden verzekerd. De wederpartij is verplicht om deze zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat zij onder de leverancier rusten.
6. De in lid 5 genoemde zaken blijven voor risico van de wederpartij. De wederpartij is jegens de leverancier aansprakelijk voor alle schade die optreedt door (het gebruik van) deze zaken.

Artikel 7 Montage/ installatie

1. Het product wordt door de leverancier geïnstalleerd en aangesloten, tenzij anders is overeengekomen. Onder installatie wordt hier verstaan de plaatsing en indien nodig aansluiting van het product op zodanige wijze dat het in gegeven omstandigheden een goed tot optimaal rendement behaald kan worden.
2. De wederpartij is jegens de leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de wederpartij in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
A. De leverancier, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de leverancier dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de wederpartij heeft medegedeeld.
B. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.
C. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.
D. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
3. De wederpartij verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst.
4. Zonnepanelen worden door de leverancier niet op daken met dakhelling groter dan 45 graden gemonteerd.
5. De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van de leverancier of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege de leverancier geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de wederpartij de leverancier hiervan tijdig in kennis te stellen.
6. Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de wederpartij.
7. De wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
– onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht
– ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van product, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(werkzaamheden).

Artikel 8 – Garantie

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 (reclame) en tenzij niet anders in de aanbieding is vermeld, geleden voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks-c.q. importeurs of groothandelsgarantie slechts de door deze leverancier gestelde garantiebepalingen.
2. Op de door de leverancier uitgevoerde werken gelden de garantiebepalingen zoals in de offerte vermeld, mits de wederpartij zelf geen veranderingen heeft aangebracht aan de installatie.
3. Bij alle zaken waarvoor geen speciale garantie zoals in lid 1 en lid 2 vermeld bestaat, dient de wederpartij bij de leverancier te reclameren op grond van artikel 9.

Artikel 9 – Reclame

1. Op de wederpartij rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering en indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen 14 dagen na de aflevering van de zaken te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden.
2. De wederpartij dient de leverancier na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen van de producten. Na 14 dagen kan de wederpartij het beroep dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens de leverancier doen gelden.
3. Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen binnen 14 dagen na aflevering onder vermelding van het factuurnummer aan de leverancier te worden geretourneerd.

Artikel 10 – Betalingscondities

1. De betaling van de door de leverancier te leveren producten zal dienen te geschieden contant bij ontvangst van de producten in de vestigingsplaats van de leverancier dan wel contant of door bankoverschrijving op de dag van installatie van de producten door de leverancier dan wel voordat de levering heeft plaatsgevonden.
2. De leverancier is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

Artikel 11 – Zekerheidsstelling

1. Indien de leverancier goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, is de leverancier voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van de leverancier zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst.
2. Nadat de door de leverancier gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kan de leverancier de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

1. De door de leverancier geleverde producten blijven diens eigendom totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met de leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen:
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door de leverancier verrichte of te verrichten diensten;

Artikel 13 – Geschillen en Toepasselijk recht

1. Op de aanbiedingen is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

1. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet, of niet goed, functioneren van het aan de wederpartij geleverde product.
2. De leverancier zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen indien de met de producten meegeleverde garantievoorwaarden van toepassing zijn, in welke situatie de aansprakelijkheid van de leverancier voor tekortkomingen beperkt zal zijn tot de garantieverplichtingen die zijn omschreven in deze garantievoorwaarden.
3. De aansprakelijkheid van de leverancier ten opzichte van de wederpartij is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover de leverancier overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk kan worden gehouden, waarbij gevolg-, indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten.
4. In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan de leverancier enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout.
5. Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van de schade, aan de leverancier te worden gemeld, tenzij de wederpartij aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 15 – Eigendomsovergang

1. De eigendom van de geleverde zaken gaat op de wederpartij over direct nadat deze conform het in artikel 10 bepaalde zijn geleverd.